Tavoitteista

Toimintani musiikkiterapeuttina ankkuroituu vahvasti psykoterapia-alaan. Asiakkaan ja terapeutin välinen suhde ja siitä rakentuva luottamus on prosessinomaisen terapeuttisen työskentelyn perusta. Tämän prosessin tavoitteena on tukea asiakkaan psyykkistä ja sosiaalista kehitystä sekä hänen toimintakykyään.

Musiikkiterapia toteutuu kuntoutuksena, jossa tuetaan asiakkaan osallistumista ja toimimista arkielämän tilanteissa. Tavoitteena on parantaa ja tukea esim. lapsen tai nuoren opiskelukykyä sekä turvata koulunkäynnissä edistyminen. Terapia voidaan toteuttaa tarvittaessa kuntoutuspäätöksen mukaisesti osittain tai kokonaan koti -/koulukäynteinä ja kuntoutusjaksoon voidaan sisällyttää tarvittaessa ohjauskäyntejä.

Musiikkiterapian tavoitteet voivat olla psyykkisen tai fyysisen hyvinvoinnin tukeminen, tunne-elämän ja elämänhallinnan parantuminen, jotta asiakkaan parempi osallistuminen ja suoriutuminen arjessa mahdollistuisi. Yksilölliset tavoitteet määritellään kuntoutujan valmiuksien, tarpeiden sekä ongelmien laadun perusteella.

Musiikkiterapialla voidaan tukea myös vuorovaikutustaitoja, kehon hahmotusta, oman toiminnan jäsentämistä ja ympäristön hahmottamista sekä tarkkaavaisuuden suuntaamista ja ylläpitämistä.

 

Menetelmistä

Musiikkiterapiassa asiakkaalta ei edellytetä musiikillisia taitoja, vaan musiikki on vuorovaikutuksen väline, eikä itsetarkoitus. Musiikkia käyttämällä mahdollistuu vuorovaikutus myös sellaisen asiakkaan kanssa, jolla on haasteita ilmaista ajatuksiaan ja tunteitaan verbaalisen vuorovaikutuksen kautta.

Musiikkiterapiassa käyttämiäni psykoterapeuttisen työskentelyn menetelmiä ovat mm. musiikin eritasoinen ja arvioiva kuuntelu, keskustelu, oman äänen tuottaminen ja laulaminen, tunteiden nimeäminen ja läpityöskentely soittamisen avulla , kliininen improvisointi, musiikin tekeminen, musiikkimaalaus, äänimaailmaa ja kuvamaailmaa sisältävien pelien ja leikkien käyttäminen, musiikki-kuva menetelmät, musiikillinen vuorovaikutus ja yhdessä soittaminen. Rytmisoittimet, kielisoittimet ja puhallinsoittimet voivat olla apuna terapeuttisessa vuorovaikutuksessa asiakkaan ja terapeutin välillä.